: 69506
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 3,765 متر
: 1,600 متر
: 1,600 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 150,000,000 تومان
: 5,000,000,000 تومان

: