: 69500
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 220 متر
: 220 متر
: 0 متر
: 0 متر
: آسفالت
: سنگ شده
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 0 تومان

:

90 متر بالکن