: 69008
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,750 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 30,000,000,000 تومان

: