: 68907
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,400 متر
: 1,400 متر
: 50 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
: 70
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 90,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

:

700 متر سوله با ارتفاع 9 متر و 700 متر سوله با ارتفاع 5 متر --