: 68900
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 230 متر
: 120 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,550,000,000 تومان

:

3 اتاق دفتری و نگهبانی --