: 64276
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 360 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: شن
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 6,120,000,000 تومان

: