: 64272
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 612 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: مشاع
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 3,060,000,000 تومان

:

ابعاد 12 در 53 --