: 64262
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,860 متر
: 0 متر
: 57 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 15,000,000,000 تومان

:

زمین4دیواری---نماسنگ