: 64260
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,200 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 16,800,000,000 تومان

:

واگذاری شهرداری--تعهد به سند---4دیواری است---