: 64259
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 900 متر
: 240 متر
: 50 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 12
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 5,500,000,000 تومان

:

سند اقدام شده---درب کامیون رو--