: 57442
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,100 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,480,000,000 تومان

: