: 57438
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,400 متر
: 500 متر
: 30 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
: 40
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 12,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

30 تر نگهبانی --