: 57437
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 50,000 متر
: 2,000 متر
: 150 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 80
: ندارد
: 35,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

: