: 57431
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,605 متر
: 1,100 متر
: 100 متر
: 5 متر
: بتون
: بتون
: 24
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 8,025,000,000 تومان

: