: 57358
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,100 متر
: 1,000 متر
: 200 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 100,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: