: 56145
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,250 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 4,812,500,000 تومان

: