: 56144
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,053 متر
: 0 متر
: 55 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 2,800,000,000 تومان

: