: 56142
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,275,000,000 تومان

: