: 56141
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 14,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 9,100,000,000 تومان

: