: 56139
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,000 متر
: 2,000 متر
: 400 متر
: 8 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 800
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

: