: 56137
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 5,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: