: 56135
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 6,000,000 تومان
: 30,000,000 تومان

: