: 56134
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 0 متر
: 20 متر
: 3 متر
: سایر
: سایر
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 3,200,000,000 تومان

: