: 56133
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 9,000,000,000 تومان

: