: 55975
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,840 متر
: 400 متر
: 40 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 2,390,000,000 تومان

:

400 متر بهاربند --