: 55808
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,200 متر
: 1,000 متر
: 140 متر
: 7 متر
: مشجر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 10,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: