: 55807
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 400 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: مشاع
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 250,000,000 تومان

: