: 55802
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 700 متر
: 350 متر
: 20 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
: 20
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 250
: دارد
: 13,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: