: 55801
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 5,000 متر
: 2,100 متر
: 160 متر
: 11 متر
: سایر
: بتون
: 120
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 200
: دارد
: 8,500,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: