: 55800
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 300 متر
: 50 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 3,000,000,000 تومان

: