: 55792
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 16,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
:
: غیر مسقف
: اوقاف
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 6,400,000,000 تومان

: