: 55791
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
:
: تیرچه
: مشاع
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,200,000,000 تومان

: