: 55785
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 160 متر
: 160 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سنگ شده
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: سایر
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 0 تومان
: 0 تومان

:

ترجیحا اجاره برای انبار -