: 52248
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,800 متر
: 800 متر
: 300 متر
: 12 متر
: بتون
: بتون
:
: طاق ضربی
: سایر
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 50,000,000 تومان
: 0 تومان

:

ودیعه قابل تبدیل است